Har i styr på jeres brandtekniske udstyr?

At brandtekniske installationer virker optimalt, er alfa omega, hvis uheldet er ude og der skulle opstå brand. Hos Holmsted VVS & Blik ApS er vi autoriserede til at lave lovpligtige trykprøvninger og eftersyn af stigrør. Vi har dygtige medarbejdere, der er eksperter indenfor området, og som løbende efteruddanner sig, så vi hele tiden er førende på brandmateriel og sikkerhed.

Hvad er et stigrør?

Et stigrør er en fast rørinstallation i eller ved en bygning eller et område, som gør det muligt for beredskabet hurtigt og sikkert at få bragt slukningsvand frem til faste aftapningssteder. Stigrør findes især højhuse og i siloer.

Stigrør er forneden forsynet med en udvendig tilgang for brandvæsenets slanger og indvendigt på hver etage med en afgang. I tilfælde af brand tilkobles en slange fra brandvæsenets pumpe til tilgangen, og brandmandskabet tilkobler den fornødne slangelængde til afgangen på etagen under brandstedet.

Eftersyn og vedligehold

Ejendommens ejer/bruger skal sikre, at stigrørinstallationen serviceres og vedligeholdes således, at den er funktionsdygtig i hele bygningens levetid. Eventuelle fejl og mangler skal øjeblikkeligt bringes i orden.

Vi tilbyder

Hos Holmsted VVS & Blik ApS tilbyder vi eftersyn og trykprøvning af stigrør. Bygningen bliver tilkoblet vores serviceordning, så vi automatisk kommer forbi, når det er tid til eftersyn og trykprøvning. Dermed er du sikret, at bygningen lever op til gældende lovgivning og sikkerhed.

Vi udfører reparationer og vedligeholdelse efter aftale med stedets ansvarlige.

Jævnfør bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – brand, tilbyder vi de lovpligtige eftersyn og trykprøvninger.

Månedligt eftersyn jævnfør punkt 7.5.14

Det efterses, at samtlige udtagsventiler er lukket og slutdæksler er påmonteret. Er slutdæksel fjernet eller udtagsventil åben, kontrolleres stigrørstilslutningen tillige for eventuelle fremmedlegemer.

Årligt serviceeftersyn jævnfør punkt 7.5.14.2

Ved et årligt eftersyn testes eller kontrolleres som minimum:

 • At der ingen beskadigelser er i hele stigrørets længde.
 • Samtlige udtagsventiler funktionsafprøves ved at åbne og lukke dem. Ventilerne smøres om nødvendigt.
 • At alle slutdæksler er uden beskadigelser og fastgjort med kæde.
 • At alle pakninger ikke er mørnet eller beskadiget.
 • At markering og skiltning er intakt og rengjort.
 • Kontrol af en evt. aflåsningsmekanisme, herunder rengøring og smøring om nødvendigt.
 • For stigrør med ventilationsovervågning testes denne

10 -årigt serviceeftersyn jævnfør punkt 7.5.14.3 (Vi anbefaler hvert 5. år for øget sikkerhed)

Et 10-årigt serviceeftersyn skal udføres af en autoriseret VVS-installationsvirksomhed. Eftersynet omfatter som minimum:

 • Samtlige udtagsventiler smøres.
 • Der foretages en trykprøvning af stigrøret. Røret trykprøves til et tryk som defineret for stigrør i bilag 12 til denne vejledning.
 • Indvendig visuel inspektion.

Særligt for stigrør med trykforøgeranlæg jævnfør punkt 7.5.15.1

Årligt serviceeftersyn

Der skal udføres et serviceeftersyn af en autoriseret VVS-installationsvirksomhed, der som minimum omfatter:

 • Stigrørs-installationen kontrolleres med vand til samtlige etager.
 • Det kontrolleres, at der kan opnås det givne tryk på samtlige etager.
 • Samtlige funktioner afprøves.
 • Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.
 • Anlægget efterses og kontrolleres, for at sikre at det er fuldt funktionsdueligt.
 • Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.
 • Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret.

Kom med i vores serviceordning

Ønsker du at komme med i vores serviceordning, eller har du spørgsmål til hvad vi kan gøre for dig og dine bygninger? Så kontakt os endelig på…

Se også vores eftersyn af brand- og slukningsudstyr og ejendomsservice.

Kontakt os endelig for en snak om hvad vi kan gøre for din ejendom eller virksomhed, så sikkerheden altid er i top. Sammen skræddersyer vi en pakkeløsning med netop de serviceaftaler der passer hos dig.

Kontakt os på 21 57 30 40 eller send en mail til info@holmstedvvs.dk, til en uforpligtende snak om eftersyn af dine stigrør.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt